Wiz Khalifa – DayToday (Australia) (Episode 7) (Video)

March 20, 2014 0

1x1.trans Wiz Khalifa – DayToday (Australia) (Episode 7) (Video)

Wiz Khalifa drops the 7th installment of his weekly vlog series, ‘DayToday: Australia.’ Shot by Frank Paladino.

© 2014, . All rights reserved.